Aktie kerkbalans – Doel gehaald!

Onder de titel “Geef voor je kerk” ronden wij nu de actie Kerkbalans die is gestart in februari/maart. Wij mogen ons verheugen in de toezeggingen toe nu toe. Voor het onderhoud, gas en licht, verwarming, beheerskosten en kosten voor de eucharistievieringen is het nodig het begrote tekort van
€ 8.000,= via deze actie zo klein mogelijk maken. Nu de eindstand is opgemaakt kunnen we zeggen dat het doel is gehaald!!

Wij danken alle gevers zeer hartelijk voor uw toezeggingen en bijdragen.
U helpt daardoor actief mee aan het beheer en onderhoud van onze en uw parochiekerk. Mocht u uw bijdrage voor het behoud van kerk en de openstelling voor de eucharistievieringen nog niet hebben toegezegd, dan doen wij een vriendelijk en dringend beroep op u om uw bijdrage te storten op het bankrekeningnummer NL17INGB0000429521 t.n.v. Michael en Clemensparochie, via de collecte of via de doneerknop op de website van de parochie www.michaelenclemens.nl/doneren